/

สัมมนาเชิงวิชาการ

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๕ ของกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 26 ธันวาคม 2565

- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.4)  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 25 มกราคม 2565

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

- เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


ระเบียบต่างๆ

 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
ระเบียบ กกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารรณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารรณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ิอนไขการับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554,
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น **
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2567|เมษายน - กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2567|เมษายน - กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|เมษายน - กลุ่มสังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มเทคโนโลยี - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มประมง - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มสังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - กลุ่มมนุษยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มีนาคม - อื่นๆ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มเทคโนโลยี - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มเภสัชศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มเกษตรศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2567|มกราคม - กลุ่มประมง - รองศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2566 (ตามหนังสือ xxxxxxxxxxx)
2567|มกราคม - ศึกษาศาสตร์
2567|มกราคม - เกษตรศาสตร์
2567|มกราคม - พยาบาลศาสตร์
2567|มกราคม - แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2567|มกราคม - เทคโนโลยี
2567|มกราคม - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2566|ธันวาคม - วิจิตรศิลป์
2566|ธันวาคม - สังคมศาสตร์
2566|ธันวาคม - ทันตแพทยศาสตร์
2566|ธันวาคม - แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2566|ธันวาคม - เทคโนโลยี
2566|ธันวาคม - วิศวกรรมศาสตร์
2566|ธันวาคม - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2566|สิงหาคม - แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2566|สิงหาคม - สัตวแพทยศาสตร์
2566|สิงหาคม - สังคมศาสตร์
2566|กรกฎาคม - วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2566|กรกฎาคม - วิศวกรรมศาสตร์
2566|กรกฎาคม - สถาปัตยกรรมศาสตร์
2566|กรกฎาคม - เทคโนโลยี

หนังสือเวียน

 
ที่ อว 029.4/ว8054 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่ อว 0209.4/ว1 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2567 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ อว 0209.5/ว2663 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (ม.รัฐ) และ ที่อว 0209.5/ว2664 (ม.เอกชน) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ อว 0209.5/ว2417 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
ที่ อว 0209.5/ว16439 (รัฐ) และ ที่ อว 0209.5/ว 16440 (เอกชน) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ อว 0209.5/ว 16444 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ อว 0209.5/ว16445 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกชน)
ที่ อว 0209.3/ว12514 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ม.เอกชน)
ที่ อว 0209.3/ว12515 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว 3674 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566
ที่ อว 0227.2(1)/ว99 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562 เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว 12005 ลว. 21 มิ.ย. 2566 เรื่อง คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)(เอกชน)
ที่ อว 0209.5/ว 10589 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รัฐ)
ที่ อว 0209.5/ว 10592 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เอกชน)
ที่ อว 0209.5/ว 10853 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ (เอกชน)
ที่ อว 0209.5/ว 7017 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (รัฐ)
ที่ อว 0209.5/ว 7016 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เอกชน)
ที่ อว 0209.5/ว 1518 ลว. 25 ม.ค. 2566 และ ที่ อว 0209.5/ว 10585 ลว. 31 พ.ค. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)
ที่ อว 0209.4/ว760 ลว. 12 ม.ค. 2566 เรื่อง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักาษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ อว 0209.5/ว 1137 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
ที่ อว 0209.5/ว956 ลว. 16 มกราคม 2566 และที่ อว 0209.5/ว 10583 ลว. 31 พ.ค. 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
ที่ อว 0209.5/ว 23785 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด
ที่ อว 0209.5/ว 23787 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ กกอ. กำหนด
ที่ อว 0209.5/ว23194 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
ที่ อว 0209.5/23192 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ)
ที่ อว 0209.4/ว5 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๕ ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(รัฐ) ที่ อว 0209.5/ว17984 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด
(เอกชน) ที่ อว 0209.5/ว18009 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด
(รัฐ) ที่ อว 0209.5/ว14856 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
(เอกชน) ที่ อว 0209.5/ว14858 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
ที่ อว 0209.5/ ว 4558 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 4252 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ที่ อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารรณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว1018 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ที่ อว 0209.4/ว1 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม
ที่ อว 0209.4/ว2 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 แนวปฏิบัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ อว 0209.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่ อว 0209.4/ว 18355 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 4 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 15321 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หนังสือ ที่ อว 0227.5/ว4634 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
หนังสือ ที่ อว 0227.5/ว609 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หนังสือ ที่ ศธ. 0509(5).2/ว1746 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1536 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (รัฐ)
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1537 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1004 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1005 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว515 ลวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ ศธ 0509(2).3/ว610 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว90 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว91 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
ที่ ศธ 0509(3)/ว 427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆ ของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์
ที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ที่ ศธ 0509(2).3/ว2 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.รัฐ)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว 284 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.เอกชน)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว6 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว2016 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1969 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 61 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ.
หนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว373 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1678 ลงวันที่ 16 ต.ค. 61 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

ทุนและโครงการต่างๆ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม