บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว16439 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือที่ อว 0209.5/ว 16440 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ.กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.เอกชน)


  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
      กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

 >> ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ