บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ตามหนังสือ ที่ ว 4 - ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562)ตำแหน่งทางวิชาการ:   ชื่อ - นามสกุล:   สาขา:       
ลำดับชื่อ - นามสกุลคุณวุฒิสาขาวิชาอนุสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย/สถาบันสถานภาพสถานที่ติดต่อกลุ่มสาขาวิชาวันที่ขึ้นบัญชี
Data pager
Data pager
จำนวนรายการ:
PageSizeComboBox
select
  รายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 6,976.
1 รศ.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ) ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 0 2312 6300 ต่อ 1173  2 มิถุนายน 2565
2 รศ.ณัฐวงศ์ พูนพล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บัญชีวางแผนและควบคุม) ปร.ด. (การบัญชี)การบัญชีการบัญชี 2มหาวิทยาลัยมหาสารคามพนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ โทร. 0 4375 4422 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 4 มิถุนายน 2563
3 รศ.พ.ต.ต.ดนุวศิน เจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
รป.บ. M.Sc. (Information Resources Management) M.Sc. (Management of Information Systems and Technology) Ph.D. (Information Systems and Technology) บริหารธุรกิจการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริหารโครงการ การพัฒนาความสามารถการแข่งขัน ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยเชิงคุณภาพ2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พนักงานคณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3970 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 11 สิงหาคม 2565
4 รศ.พรรณนิภา รอดวรรณะ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บช.ม. M.S. (Computer Information Systems) บช.ด. การบัญชีการบัญชี 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงาน (เกษียณ)74/8 หมู่ 5 หมู่บ้านรังสิยา ม.12.5 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กทม. 10230 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 4 มิถุนายน 2563
5 รศ.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชีบริหาร) Ph.D การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พนักงานคณะวิทยาการจัดการ e-mail : sirilak.ba@psu.ac.th การบัญชีและบริหารธุรกิจ 11 สิงหาคม 2565
6 รศ.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) Master of Science in Engineering (Mechanical Engineering) Ph.D. (Operations Research & Industrial Engineering) บริหารธุรกิจขีดความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์ (strategy and competitiveness), การวิจัยดำเนินงาน (operations research), คลัสเตอร์ (cluster), การบริหารการปฏิบัติการ (operations management )2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พนักงานคณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3956 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 11 สิงหาคม 2565
7 รศ.พรศิลป์ สีเผือก
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) วท.ม. (โรคพืชวิทยา) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)โรคพืชวิทยาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา,โรคพืชวิทยาความหลากหลายของเชื้อรา การควบคุมโรคพืชโดย ชีววิธีการเพาะเห็ด2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพนักงานคณะเกษตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โทร. 08 6747 2345 e-mail : spornsil@gmail.com เกษตรศาสตร์ 11 สิงหาคม 2565
8 ศ.สมนึก บุญเกิด
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (กีฏวิทยา) วท.มหาวิทยาลัย (กีฏวิทยา) วท.ด. (กีฏวิทยา)กีฏวิทยา กีฏวิทยา 2มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2310 8380 เกษตรศาสตร์ 3 กันยายน 2563
9 รศ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) M.Sc. (Dentistry) อท. (ทันตกรรมหัตถการ)ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมหัตถการ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร 0 2218 8795 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
10 รศ.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. ว.ท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก) Ph.D. (Oral Surgery)เวชศาสตร์ช่องปากเวชศาสตร์ช่องปาก 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 8942 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
11 รศ.สุพจน์ ตามสายลม
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) อท. (ปริทันตวิทยา) ปริทันตวิทยาปริทันตวิทยา 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 8849-50 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
12 ศ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) วว.(อายุรศาสตร์) วว.(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ)อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและวัณโรคมหิดล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7767-69 แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธันวาคม 2562
13 ศ.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ศศ.บ. (ดนตรีสากล) ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) ศศ.ม. (การประพันธ์เพลง) D.A. (Music Theory and Composition)ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดนตรี โทร. 0 2997 2200 30 ต่อ 6259 วิจิตรศิลป์ 7 ธันวาคม 2566
14 ศ.วิโรจน์ รุโจปการ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) M.Eng.(Transportation Eng.) D.E.A.Transport Economics) Dr.Ing.(Transport Economics)วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร.0 2579 7565 วิศวกรรมศาสตร์ ธันวาคม 2562
15 รศ.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0 2218 1065 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ 4 มิถุนายน 2563
16 รศ.ปาลนี อัมรานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) Ph.D. (Immunology) เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0 2218 1065 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ 4 มิถุนายน 2563
17 ศ.เจนนุช ว่องธวัชชัย
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
สพ.บ. M.Sc. (Animal Science) Ph.D. (Comparative Pathology)อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์ Aquatic Animal Disease, Antimicrobial Residue and Antimicrobial Resistance 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 9771, 6 0 2218 9675 สัตวแพทยศาสตร์ 3 กันยายน 2563
18 ศ.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
สพ.บ. Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences)อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 9771, 6 0 2218 9675 สัตวแพทยศาสตร์ 3 กันยายน 2563
19 รศ.กฤษณะ กิจเจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) D.B.A. (Business Administration)บริหารธุรกิจการตลาด1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง โทร. 0 2300 4543-62การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 2 ตุลาคม 2565
20 รศ.กิตติมา จึงสุวดี
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) M.B.A. (General Management) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โทร. 0 4535 2000 ต่อ 1300การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
21 รศ.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (บัญชีการเงิน M.S. (Accounting) Ph.D. (Accounting) การบัญชี บัญชีการเงิน1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5758การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 17 มิถุนายน 2564
22 รศ.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
B.Sc. (Civil Engineering) M.B.A. (Marketing) Ph.D. (Leadership and Human Behavior) บริหารธุรกิจการจัดการ1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 2563 5252 ต่อ 8001,8020การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 2 ตุลาคม 2565
23 รศ.จิราภรณ์ ขันทอง
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การจัดการ) บธ.ด. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทร. 0 2975 6999การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
24 รศ.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) M.Sc. (Professional Accounting) Master of Accounting Ph.D. (Accounting and Finance)การบัญชี บัญชีการเงิน 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 3278การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 2 มิถุนายน 2565
25 รศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธบ.(การบัญชี) บช.ม. ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) กศ.ด. (การอุดมศึกษา)การบัญชี การบัญชี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 3525 2392, 0 3524 5181การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 13 มกราคม 2565
26 รศ.นภวรรณ คณานุรักษ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) M.B.A. (Marketing) กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)บริหารธุรกิจการตลาด1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2697 4043การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 2 กันยายน 2564
27 รศ.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) บธ.มหาวิทยาลัย (การเงิน) Ph.D. (Finance) บริหารธุรกิจ การเงินเชิงพฤติกรรม,ความยั่งยืนขององค์กร, การบริหารการเงินขององค์กร, การวิเคราะห์การลงทุน, การสร้างแบบจำลองทางการเงิน2มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2697 6105, 09 5367 5501การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 2565
28 รศ.แพร กีระสุนทรพงษ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
B.B.A. (Accounting) บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด) Ph.D. (Accounting)การบัญชี บัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5758การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
29 รศ.วชิระ บุณยเนตร
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) M.Acc. (Accounting) Ph.D. (Auditing) การบัญชี การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5805การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 3 มีนาคม 2565
30 รศ.วันทนา เนาว์วัน
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจทั่วไป) พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 3527 6555 ต่อ 8109การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 11 สิงหาคม 2565
31 รศ.วัลลภ ฤทธิม์ บัวชุม (เดิม วัลลภ บัวชุม)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Ph.D. (Accounting and Finance) การบัญชี บัญชี2มหาวิทยาลัยรังสิต(ลาออก)คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 06 6141 5959การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 มีนาคม 2564
32 รศ.วัลลี พุทโสม
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การจัดการ) บธ.ม. (การตลาด) ปร.ด. (การจัดการ)บริหารธุรกิจ การจัดการ1 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 3672 0777-783การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 8 กันยายน 2565
33 รศ.วีระพงศ์ มาลัย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. Ph.D. (International Business) ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกิจ)บริหารธุรกิจการตลาด1มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ โทร. 0 2407 3888การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 20 ตุลาคม 2564
34 รศ.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) M.B.A. (Marketing and international Business) Ph.D. (Marketing)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 2241 7191-5การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 5 สิงหาคม 2564
35 รศ.ศลิษา ภมรสถิตย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บธ.ม. M.B.A. (Transportation and Distribution Management) D.B.A. (Operations Management)บริหารธุรกิจการจัดการการดำเนินงาน,การจัดการการดำเนินงาน1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5829การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 5 สิงหาคม 2564
36 รศ.ศิริมา แก้วเกิด
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.มหาวิทยาลัย ปร.ด. (การจัดการ) การบัญชี การบัญชี2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 3525 2392, 0 3524 5181การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 2565
37 รศ.สุชาติ ไตรภพสกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศ.บ. กจ.ม. วท.ม. (การตลาด) วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและ การจัดการนวัตกรรม)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ โทร. 0 2407 3888การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 15 พฤศจิกายน 2565
38 รศ.สุภาณี อินทน์จันทน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)การบัญชี การบัญชี2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 3426 1068การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 พฤศจิกายน 2564
39 รศ.สุมาลี นันทศิริพล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) บธ.บ. (การตลาด) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) M.Sc. (Service Management Research) ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)บริหารธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 4328 3700การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 17 พฤษภาคม 2565
40 รศ.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) M.Sc. (Computer Information Systems) Doctor of Technical Science (Information Management)บริหารธุรกิจการจัดการข้อมูลสารสนเทศ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2549 4828การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 2565
41 รศ.อรุษ คงรุ่งโชค
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) บธ.มหาวิทยาลัย (การบัญชี) บช.มหาวิทยาลัย (การบัญชี) วท.มหาวิทยาลัย (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) Ph.D. (Accounting and Finance) การบัญชี การบัญชี2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี  คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 7791 3369การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 3 กุมภาพันธ์ 2565
42 ศ. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) Master of Technology Management M.B.A. D.B.A.บริหารธุรกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์1 มหาวิทยาลัยบูรพาพนักงานคณะโลจิสติกส์ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3100-3103การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 13 มกราคม 2565
43 ศ.บุญชัย หงส์จารุ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
อ.บ. M.A. (Administrative Studies) Ph.D. (Mass Communications)บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3930การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 18 เมษายน 2565
44 ศ.ภวิดา ปานะนนท์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
บช.บ. M.B.A. Ph.D. Department of Economics (International Business)บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
45 ศ.รุธิร์ พนมยงค์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
Baccalaureat (Economics) Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law) Ph.D. (International Logistics)บริหารธุรกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2696 5729การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
46 ศ.ศากุน บุญอิต
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) M.Sc. (Manufacturing Systems Management) Ph.D. (Management of Technology) บริหารการปฏิบัติการ**** บริหารการปฏิบัติการ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
47 ศ.สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ศ.บ. บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2263การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
48 ศ.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) M.Sc. (Administration) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) บธ.ด. (การเงิน)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2สพบ.พนักงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทร. 0 2727 3176, 0 2727 3654, 0 2727 3180, 0 2727 3640การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 13 มกราคม 2565
49 รศ.กรไชย พรลภัสรชกร (เดิม ปพฤกษ์บารมี อุตสาหวาณิชกิจ)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชีบริหาร) M.B.A. (Finance) Ph.D. (Business Administration) การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชี และการจัดการ โทร. 08 9841 3893การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
50 รศ.กรินทร์ กาญทนานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) M.S. (Electrical Engineering) Ph.D. (Industrial Engineering) บริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ฯ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 0 2529 3829การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562