** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **
(New) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ตามหนังสือ ที่ ว 4 - ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562)
กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
กลุ่มการแพทย์อื่น ๆ
กลุ่มเกษตรศาสตร์
กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มนิติศาสตร์
กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
กลุ่มประมง
กลุ่มประยุกต์ศิลป์
กลุ่มพยาบาลศาสตร์
กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเภสัชศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
กลุ่มวนศาสตร์
กลุ่มวิจิตรศิลป์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มอื่น ๆ
พื้นที่ศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
อื่น ๆ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561
(ยกเลิกตามหนังสือที่ อว 0227.2(1)/ว4-ว5 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562)
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 กลุ่มเทคโนโลยี
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์
53 กลุ่มวนศาสตร์
55 กลุ่มประมง
61 กลุ่มสังคมศาสตร์
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์
68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์
91 กลุ่มอื่น ๆ
 >> ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ยกเลิกตามหนังสือที่ อว 0227.2(1)/ว4-ว5 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562)
01 ศึกษาศาสตร์
02 มนุษยศาสตร์
03 วิจิตรศิลป์
04 นิติศาสตร์
05 สังคมศาสตร์
06 วิทยาศาสตร์
07 แพทยศาสตร์
071 ทันตแพทยศาสตร์
072 พยาบาลศาสตร์
073 เภสัชศาสตร์
08 วิศวกรรมศาสตร์
081 สถาปัตยกรรมศาสตร์
09 เกษตรศาสตร์
10 อื่น ๆ