บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (2566)ตำแหน่งทางวิชาการ:   ชื่อ - นามสกุล:   สาขา:       
ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งคุณวุฒิสาขาวิชาสาขาเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย/สถาบันสถานภาพสถานที่ติดต่อกลุ่มสาขาวิชาวันที่ขึ้นบัญชี
Data pager
Data pager
จำนวนรายการ:
PageSizeComboBox
select
  รายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 2,216.
1ศ.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ศาสตราจารย์ท.บ. M.Sc. (Paediatric Dentistry) Ph.D. (Pre-Clinical Dentistry Research) ชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานคณะทันตแพทศาสตร์ โทร. 0 2218 8635 ทันตแพทยศาสตร์ 7 ธันวาคม 2566
2ศ.นพวรรณ เปียซื่อ ศาสตราจารย์วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วท.ม. (โภชนศาสตร์) M.Sc. (Nursing) Ph.D. (Nursing)พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลพนักงานคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 2130 พยาบาลศาสตร์ 4 มกราคม 2567
3ศ.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิศาสตราจารย์พศ.บ.(การจัดการ) พศ.ม.(การจัดการ) D.M.S.(Shipping) M.Sc.(Maritime Studies) Ph.D.(Maritime Studies)การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ, การขนส่งทางเรือ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ โทร.0 2218 5763-5การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
4ศ.กำพล ปัญญาโกเมศ ศาสตราจารย์วท.บ. (จุลชีววิทยา) พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจการเงิน (Finance) 2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ลาออกคณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2504 8511-7, 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
5ศ.กุณฑลี รื่นรมย์ศาสตราจารย์พ.บ.(การจัดการ) M.Sc.(Management) Ph.D.(Marketing)บริหารธุรกิจMarketing Management' Marketing Research 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5758การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
6ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (ถึงแก่กรรม)ศาสตราจารย์พณ.บ. ป.ชั้นสูงทางการบัญชี M.S.(Economics) การบัญชีบัญชี, การบริหารธุรกิจ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษียณ55 ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน (32) เขตจตุจักร กทม. 10900การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
7ศ.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ศาสตราจารย์ป.ชั้นสูงทางบัญชี M.S.(Accountancy) Ph.D.(Accountancy)การบัญชีการสอบบัญชี 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษียณ474 ถ.พหลโยธิน 28 ซ.เฉลิมสุข แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 2561 3945, 0 2650 2188-9การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
8ศ.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดีศาสตราจารย์ศ.บ. M.A.(Politival Economy) Ph.D.(Economics)พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เกษียณคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทร.0 2727 3176, 0 2727 3179การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
9ศ.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ศาสตราจารย์ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) Master of Technology Management M.B.A. D.B.A.บริหารธุรกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์1 มหาวิทยาลัยบูรพาพนักงานคณะโลจิสติกส์ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3100-3103การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
10ศ.ธานินทร์ ศิลป์จารุศาสตราจารย์บช.บ. ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) บธ.ด. (การจัดการ) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพนักงานคณะบริหารธุรกิจ ระยอง โทร. 02 555 2000 ต่อ 3236 03 862 7021การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
11ศ.นภดล ร่มโพธิ์ศาสตราจารย์วศ.บ. วศ.ม. บธ.ม. บธ.ด. บริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โทร. 0 2613 2227-8, 0 2613 2200 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
12ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (ชื่อสกุลเดิม "นฤมล สอาดโฉม")ศาสตราจารย์สต.บ. (สถิติ-ประกันภัย) M.B.A. Ph.D. (Risk management and Insurance) บริหารธุรกิจการบริหารความเสี่ยง 2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ลาออกคณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3962, 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
13ศ.นิตยา วงศ์ธาดาศาสตราจารย์บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) M.S. (Marketing) Ph.D. (Marketing)บริหารธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ 2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เกษียณ (ยังปฏิบัติงานที่ สพบ.)คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727-3953, 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
14ศ.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนาศาสตราจารย์บช.บ. (ชีววิทยา) บช.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) M.Com (Business System) Ph.D. (The Field of Commerce)การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2284, 0 2696 5958การบัญชีและบริหารธุรกิจ 6 กรกฎาคม 2566
15ศ.บุญชัย หงส์จารุศาสตราจารย์อ.บ. M.A. (Administrative Studies) Ph.D. (Mass Communications)บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3930 , 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
16ศ.บุษยา วีรกุลศาสตราจารย์สพ.บ. M.Edu.(Agricultural Education) Ph.D.(Education)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เกษียณคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร.0 2727 3479การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
17ศ.ปรียา วอนขอพรศาสตราจารย์บช.บ. M.B.A.(Personnel)การตลาดการตลาดทั่วไป 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณ39/8 หมู่ 13 ถ.โชคชัย 4 ซ.78 เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2570 8269, 0 2255 3320การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
18ศ.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ศาสตราจารย์บ.ช. M.B.A. (Accounting) Ph.D. (Business Administration)การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2310 8214-17, 0 2310 8226-28การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
19ศ.ผลิน ภู่จรูญศาสตราจารย์บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) พ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) M.A.(Ecinomics) Ph.D.(Business Administration)บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3962, 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
20ศ.พรชัย ชุนหจินดาศาสตราจารย์บช.บ. M.B.A. (บริหารธุรกิจ) M.S. (Finance) Ph.D. (Finance) การเงินการเงินระหว่างประเทศ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี โทร. 0 2224 8105การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
21ศ.ภวิดา ปานะนนท์ศาสตราจารย์บช.บ. M.B.A. Ph.D. Department of Economics (International Business)บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
22ศ.มณีวรรณ ฉัตรอุทัยศาสตราจารย์ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.A.(Educations Administration) Ph.D.(Higher and Adult Education)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เกษียณ (ยังปฏิบัติงานที่ สพบ.)คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2727 3976, 0 2727 3942การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
23ศ.รุธิร์ พนมยงค์ศาสตราจารย์Baccalaureat (Economics) Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law) Ph.D. (International Logistics)บริหารธุรกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2696 5729การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
24ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผลศาสตราจารย์พณ.บ. (สถิติ-ประกันภัย) บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โทร 0 2696 5926การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
25ศ.ศากุน บุญอิตศาสตราจารย์วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) M.Sc. (Manufacturing Systems Management) Ph.D. (Management of Technology) บริหารการปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
26ศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นบช.บ. (บัญชี) บช.ม. (บัญชี) M.B.A.(Business Administration) Ph.D. (Management of Technology) ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี โทร. 0 2613 3333-50การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
27ศ.สนธยา วนิชวัฒนะศาสตราจารย์สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) M.S.c. (Construction Engineering and Management) Ph.D. (Civil Engineering) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญลาออกคณะบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ โทร. 0 2300 4543-62 ต่อ 1360-61การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
28ศ.สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ศาสตราจารย์ศ.บ. บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษียณ102/11 หมู่ 4 หมู่บ้านบัวทอง ซ.บัวทอง 1 ต.บางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
29ศ.สรศาสตร์ สุขเจริญสินศาสตราจารย์บธ.บ. (การตลาด) M.Sc. (Administration) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) บธ.ด. (การเงิน)บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พนักงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โทร. 0 2727 3176, 0 2727 3654, 0 2727 3180, 0 2727 3640, 0 2727 3179การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
30ศ.สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ศาสตราจารย์บช.บ. MBA. (Accounting)การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี โทร.0 2254 1824การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
31ศ.เสนาะ ติเยาว์ศาสตราจารย์บช.บ. M.B.A.บริหารธุรกิจการบริหารงานบุคคล,การสื่อสารในองค์การ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษียณ343 ซ.ผันวิชาญ ถ.ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0 2226 4500-2 , 0 2463 638การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
32ศ.อัจฉรา จันทร์ฉายศาสตราจารย์บช.บ. พบ.ม.(การเงิน) Ph.D.(Quantative Business Analysis)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ โทร.0 2218 5763-5การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
33ศ.อัญญา ขันธวิทย์ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นบช.บ. M.Sc(Hons.) M.Phil. Ph.D.บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี โทร.0 2613 2223การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
34ศ.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ศ.บ. ศ.ม. บธ.ด. (การเงิน)การเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาการเงิน โทร. 0 2613 2229การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
35ศ.อุทัย ตันละมัยศาสตราจารย์บช.บ. M.S.(Business Administration) Ph.D.(ManagementInformation System)การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะพาณิชย์ศาสตร์ ภาควิชาการบัญชี โทร.0 2218 5799การบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 เมษายน 2566
36ศ.ดรุณวรรณ สุขสมศาสตราจารย์พย.บ. วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย) วท.ด. (สรีรวิทยา) วิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา โทร. 0 2218 1421การแพทย์อื่น 5 เมษายน 2566
37ศ.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ศาสตราจารย์ค.บ.(พลศึกษา) ค.ม.(พลศึกษา) Ph.D.(Physiology of exercise)วิทยาศาสตร์การกีฬาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร.0 2218 1012การแพทย์อื่น 5 เมษายน 2566
38ศ.กมล เลิศรัตน์ ศาสตราจารย์วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (พันธุศาสตร์) Ph.D. (Plant Breeding and Plant Genetics)ปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตผัก, การปรับปรุงพันธุ์พืช, การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 2มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษียณคณะเกษตรศาสตร์ โทร. 0 4320 2361เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
39ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ศาสตราจารย์กส.บ. M.S.(Farm Crops) Ph.D.(Agronomic Crop Science)พืชไร่นาการปรับปรุงพันธุ์พืช, ข้าวโพด 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ17/47 ม. ซ.งามวงศ์วาน 43-2-15 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
40ศ.กฤษณา กฤษณพุกต์ศาสตราจารย์วท.บ. (เกษตรศาสตร์) M.Agr. (Agronomy) D.Agr. (Agronomy)พืชสวนการขยายพันธุ์พืช, สรีรวิทยาของพืช (ไม้ผล) และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พนักงานคณะเกษตร กำแพงแสน โทร. 0 3435 1889 ภายใน 3385-7 ต่อ 122 email : krisana.k@ku.ac.th เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
41ศ.กิจการ พรหมมาศาสตราจารย์วท.บ. (ธรณีวิทยา) M.Sc. (Geophyics) Ph.D. (Geology)ธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยา 2มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 5596 2757เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
42ศ.เกศินี ปายะนันทน์ศาสตราจารย์กส.บ.(เคหศาสตร์) ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) Ph.D.(Agricultural Economics)ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรการพัฒนาชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ9/50 ม.11 ซ.ลาดพร้าว 23 แยก 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
43ศ.ขวัญชัย สมบัติศิริศาสตราจารย์กส.บ. Dip.Ing.Agr. Dr.Agr.กีฏวิทยาสารธรรมชาติและสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ100/750 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
44ศ.จริงแท้ ศิริพานิชศาสตราจารย์วท.บ.(เกษตรศาสตร์) M.S.(Plant Physiology) Ph.D.(Plant Physiology)พืชสวน ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ6/2 ซ.อินทามระ 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
45ศ.จริยา จันทร์ไพแสงศาสตราจารย์วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (กีฏวิทยา) Ph.D. (Entomology) กีฏวิทยาInsect Pathology and Microbial Control of Insects 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ201/641 ม.3 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
46ศ.จักรี เส้นทองศาสตราจารย์วท.ม.(พืชไร่) M.S.(Agronomy) Ph.D.(Agronomy)พืชไร่นาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ โดยเฉพาะสรีรวิทยาการทนแล้ง 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณ175/15 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5394 1005เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
47ศ.จิระเดช แจ่มสว่างศาสตราจารย์วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) Ph.D. (Plant Pathology)โรคพืชวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พนักงาน (เกษียณ)79/6 ซ.8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
48ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ศาสตราจารย์วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วท.ม.(เกษตรศาสตร์) Ph.D.(Plant Breeding)พืชไร่นาการปรับปรุงพันธุ์พืช 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ50/77 ม.3 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
49ศ.เฉลิมพล แซมเพชรศาสตราจารย์วท.บ.(พืชไร่) M.Agr.(Agronomy)พืชไร่นาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณคณะเกษตรศาตร์ ภาควิชาพืชไร่ โทร. 0 5394 4049-51เกษตรศาสตร์ 5 เมษายน 2566
50ศ.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ศาสตราจารย์วท.บ. วท.ด. พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนักงานภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตร โทร. 0 5394 4040เกษตรศาสตร์ 4 มกราคม 2567