โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ (Military R&D)


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศ เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศ จึงมีความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตรงตามโจทย์วิจัยของกองทัพบกเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของไทยและการป้องกันประเทศโดยตรงต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) และกองทัพบกสนับสนุนโครงการในรูปของส่วนสนับสนุนอื่น (in kind) ได้แก่ การกำหนดความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของกองทัพบก การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายยุทธภัณฑ์ สถานที่ในการทดสอบยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพบก

วิธีการดำเนินงาน

จัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผลที่ได้รับจากโครงการ (Output)
ผลผลิต
- จัดสรรทุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ จำนวน 20 ทุน
ผลลัพธ์
- ได้งานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
- ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ลดเทคโนโลยีการนำเข้าและต้นทุนการผลิตจากบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
- ด้านเศรษฐกิจ ช่วยประหยัดงบประมาณ เช่น เครื่องช่วยฝึกต่างๆ
- ด้านความมั่นคง ก่อนี้ให้เกิดความมั่นคงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ภายในเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง

ตัวอย่างโครงการ


โครงการ “การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงสำหรับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมขนาด .338 นิ้ว”
Image
Image