โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
(Young Researcher)


คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 ได้พิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ตามแผนระยะยาว 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2556) และ มีมติอนุมัติในหลักการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ แผนระยะยาว 10 ปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยมีมีรูปแบบการสนับสนุนทุน ดังนี้

- ปีงบประมาณ 2545 – 2552 เป็นการสนับสนุนทุนร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง จำนวนทุนละไม่เกิน 480,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2553 – 2556 เป็นการสนับสนุนทุนร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง จำนวนทุนละไม่เกิน 480,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2559 ถึงปัจจุบัน เป็นการสนับสนุนทุนร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ในสัดส่วน 2 : 1) จำนวนทุนละไม่เกิน 600,000 บาท

ระหว่างปีงบประมาณ 2545 – 2556 และ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นจำนวนรวม 3,260 ทุน เป็นจำนวนงบประมาณโครงการรวม 1,323,021,523 บาท ภาพรวมผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 – 2556 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) ประกอบด้วยผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 3,239 เรื่อง ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน 54 ผลงาน และผลงานวิจัยเฉพาะโครงการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็น Proceeding จำนวน 72 เรื่อง และวารสารระดับชาติ จำนวน 56 เรื่อง

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรทุนและงบประมาณสรุปได้ดังตารางปี การร่วมทุน จำนวนทุน งบประมาณที่ สกอ. ได้รับ งบประมาณที่จัดสรร
งบประมาณจาก สกอ. งบประมาณจาก สกว. งบประมาณจาก ม.ต้นสังกัด งบประมาณรวม
2545 สกอ. + สกว. 46 10,000,000 10,000,000 10,359,800 - 20,359,800
2546 สกอ. + สกว. 202 48,000,000 44,590,000 44,442,414 - 89,032,414
2547 สกอ. + สกว. 220 48,000,000 48,170,000 49,107,710 - 97,277,710
2548 สกอ. + สกว. 219 48,000,000 48,080,000 48,967,540 - 97,047,540
2549 สกอ. + สกว. 207 57,500,000 47,640,000 46,421,600 - 94,061,600
2550 สกอ. + สกว. 447 58,500,000 41,460,000 39,995,810 - 81,455,810
2551 สกอ. + สกว. 370 73,000,000 54,920,000 54,665,750 - 109,585,750
2552 สกอ. + สกว. 250 73,000,000 56,180,000 57,120,536 - 113,300,536
2553 สกอ. + สกว. + ม.ต้นสังกัด 307 80,000,000 46,272,593 46,215,222 44,062,143 136,549,958
2554 สกอ. + สกว. + ม.ต้นสังกัด 294 60,000,000 44,518,228 44,598,241 44,428,216 133,544,685
2555 สกอ. + สกว. + ม.ต้นสังกัด 251 36,024,900 38,511,833 38,511,842 38,511,825 115,535,500
2556 สกอ. + สกว. + ม.ต้นสังกัด 187 36,024,900 28,228,310 28,228,313 28,228,307 84,684,930
2557 สกอ. ไม่ได้รับงบประมาณ - - - - - -
2558 - - - - - -
2559 สกอ. + สกว. 260 110,000,000 100,390,190 50,195,100 - 150,585,290
รวม 3 ,260 738,049,800 608 ,961,154 558,829,879 155 ,230,491 1,323,021,523

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนทุนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในสัดส่วน ๒ : ๑ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จำนวน ๒๙๓ ทุน จำแนกเป็นโครงการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๔ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒
๒. จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยให้แก่ผู้รับทุน
๓. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิจัยเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการการเขียน manuscript เพื่อการตีพิมพ์ การใช้ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และติดตามสถานะโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ตามภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

Image
Image
Image
Image
Image
Image