เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
                    วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
                              

 ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม บี-ซี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการบรรยาย
- ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)
-  ผลกระทบจากเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 23 มิถุนายน 2563 ต่อคณาจารย์สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์)
- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ศ.ศันสนีย์  ไชยโรจน์)

- สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา ได้ที่นี่