ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.15-12.30 น.- หนังสือ ที่ อว 0209.5/ ว 4558 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

- กำหนดการประชุมสัมมนา


เอกสารประกอบการประชุม
- ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
- แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
- ด้านศาสนา
- ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
- ด้านสุนทรียะ  ศิลปะ
- ด้านการสอน
- ด้านนวัตกรรม

สามารถรับฟังการประชุมสัมมนาย้อนหลังได้ที่นี่ » คลิก