ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.4) 
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.


หนังสือ ที่ อว 0209.4/ว 16271 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ. 4)

เอกสารประกอบการประชุม

- PowerPoint Presentation

- ตัวอย่างหนังสือครุฑ นำส่ง ทบ.4

- ตัวอย่างหนังสือประทับตรา นำส่ง ทบ.4

สรุปหลังการประชุม

- สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ