การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันที่ 22 สิงหาคม 2566

 ที่ อว 0209.3/ว 12514 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ม.เอกชน)


สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ที่ อว 0209.3/ว 12515 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ)

เอกสารประกอบการประชุม

แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ม.เอกชน (วันที่ 22 สิงหาคม 2566)
แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ม.รัฐ (วันที่ 25 สิงหาคม 2566)
รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สิงหาคม 2566