ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๕ ของกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ
การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

- หนังสือ ที่ อว 0209.4/ว25764 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๕ ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓

     

- เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปคำถาม-คำตอบ