การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30-17.00 น.


- หนังสือ ด่วนที่สุด ที อว 0209.5/ว1018  ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

- กำหนดการประชุมสัมมนา

- ช่องทางการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  - เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom (รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 500 คน ทั้งนี้ ระบบ Zoom ขอสงวนสิทธิ์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก่อน  
    และขอความกรุณา พิมพ์ชื่อและสังกัด ในระบบ Zoom ด้วยค่ะ
)

  - ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube  รับชมได้ที่นี่
  - 
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เอกสารประกอบการประชุม
-
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
- ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
- ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
- ด้านการสอน
- ด้านนวัตกรรม
- ด้านศาสนา

สามารถรับชมบันทึกการประชุม ได้ที่นี่