เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
“เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

๑. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๒. Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย
๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
     และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
     และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. เอกสาร ”บทสรุปการรับใช้รับสังคม” (ศ. ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล)