เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

- powerpoint หลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
- powerpoint ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง