หนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักการและแนวคิด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบทะเบียนตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบทะเบียนรายชื่อ