บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว16439 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือที่ อว 0209.5/ว 16440 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ.กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.เอกชน)

สามารถเข้าดูบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่นี่ คลิก