หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว18009 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3


หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งข้อมูลกลับที่ e-mail : personnel_5@hotmail.com