หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว 12005 ลว. 21 มิ.ย. 2566 เรื่อง คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน) (เอกชน)

- คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)
- บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)