หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว17984 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 

หมายเหตุ  ขอความกรุณาส่งข้อมูลกลับที่ e-mail : personnel_5@hotmail.com