หนังสือเวียน

เรื่อง: แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง

  หนังสือเเวียนที่: ว373 แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง


ผู้บริหาร (มีวาระการดำรงตำแหน่ง)
 1. สรุปรายการเอกสาร ผู้บริหาร (มีวาระ)
 2. แบบตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง (ผู้บริหารมีวาระ)
 3. ตัวอย่างแบบประวัติผู้ที่ขอเงินประจำตำแหน่ง
 4. ต.ย. ทบ.2 (ผู้บริหารมีวาระ)
 5. ต.ย. ทบ.3 (ผู้บริหารมีวาระ)

- ผู้บริหาร (ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง)
 1. สรุปรายการเอกสาร ผู้บริหาร (ไม่มีวาระ)
 2. แบบตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง (ผู้บริหารไม่มีวาระ)
 3. ต.ย. ทบ.2 (ผู้บริหารไม่มีวาระ)
 4. ต.ย. ทบ.3 (ผู้บริหารไม่มีวาระ)

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 1. สรุปรายการเอกสาร วว_ชช
 2. แบบตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง (วว_ชช)
 3. ต.ย. ทบ 1(วว_ชช)
 4. ต.ย. ทบ 1 (วิชาการ)
 5. ต.ย. ทบ.5 (วว_ชช)
 6. ต.ย. ทบ.5 (วิชาการ)


แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์ม ทบ 1
 2. แบบฟอร์ม ทบ 2
 3. แบบฟอร์ม ทบ 3
 4. แบบฟอร์ม ทบ 5
 5. แบบฟอร์มประวัติผู้ที่ขอเงินประจำตำแหน่ง