หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว2663 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ) 

หนังสือ ที่อว 0209.5/ว2664 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ม.เอกชน) 


สามารถ download คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหนังสือด้านบน ได้ที่นี่