เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 8.00-12.30 น. 
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ-บี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
 
 
 - ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 - คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

- ผลกระทบจากเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามระเบียบ กกอ. 2563 ต่อคณาจารย์สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์)
- ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)
- ประกาศก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์)