หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว956 ลว. 16 มกราคม 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว 10583 ลว. 31 พ.ค. 2566 เรื่อง  คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (เพิ่มเติม) 

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับผู้ขอ
คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ด้านศาสนา
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาสำหรับผู้ขอ
คู่มือสำหรับผู้ประเมิน ด้านศาสนา

ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน

ด้านนวัตกรรม
คู่มือผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม
คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม

ด้านการสอน
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านการสอน
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านการสอนสำหรับผู้ประเมิน