บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.ค. 2561)


- สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่ ศธ 0509(2)/ว1842 ลงวันที่ 14 พ.ย. 61
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ศธ 0509(2)/ว1843 ลงวันที่ 14 พ.ย. 61

ชื่อ - นามสกุล:   สาขา:       
ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งคุณวุฒิสาขาวิชาสาขาเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย/สถาบันสถานภาพสถานที่ติดต่อกลุ่มสาขาวิชา
Data pager
Data pager
จำนวนรายการ:
PageSizeComboBox
select
  รายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 1,644.
1ศ.ประดิษฐ์ เทอดทูลศาสตราจารย์ B.Eng. M.Sc. Ph.D.เทอร์โมของไหลการเดือดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0 5394 4148 
2ศ.กฤษณะ เนียมมณีศาสตราจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(คณิตศาสตร์) วท.ด.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์Statistics, Stochastic Modellingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โทร.0 2255 228701 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3ศ.กฤษณะ สาคริกศาสตราจารย์วท.บ.(เคมี) วท.ม.(ฟิสิกส์) Dr.rar.nar.(Physical Chemistry)เคมีเคมีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร.0 4422 4187-801 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4ศ.กอบวุฒิ รุจิจนากุลศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส์) วท.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์Electroceramics / Crystallography ความสัมพันธ์ของ Properties of Electroceramics และ Structure โดยเฉาะกลุ่ม Piezoelectric ceramicsมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 5394 3376 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
5ศ.กิตติชัย วัฒนานิกรศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส์) M.S.(Geophysics) Ph.D.(Mining and Engineering)ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์และด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 5394 330101 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
6ศ.เกตุ กรุดพันธ์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Analytical Chemistry) Post-doctorate (International Seminar at Karlsruhe) IAEA Fellow Alexander von Humboldt Fellowเคมี เคมีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 5394 1910 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
7ศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย์) Ph.D.(Organic Chemistry) เคมีเคมีทางการแพทย์เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอินทรีสังเคราะห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 2562 5555 ต่อ 2139, 223501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
8ศ.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูลศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) วท.ม.(สรีรวิทยา) Ph.D.(Physiology& Biophysics)สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือดสรีรวิทยาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 2201 562201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
9ศ.จตุพร วิทยาคุณศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) M.Sc. (Chemistry) Ph.D. (Inorganic Chemistry)เคมีวิทยาศาสตร์เคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิทยาศาสตร์ โทร. 0 4422 425601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
10ศ.จำเนียร นันทดิลกศาสตราจารย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) M.Sc. (Mathematics) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 5423 7335, 0 5424 1052 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11ศ.จำรัส ลิ้มตระกูลศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงวท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) Dr. rer. nat. (Physical Chemistry) Postdoctoral Fellow เคมีเคมีฟิสิกส์, computational chemistry, ONIOM technigueมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 2562 5555 ต่อ 216901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
12ศ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) M.Eng.(Material System Engineering) Ph.D.(Material System Engineering)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ยางธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2889 311601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
13ศ.จิติ หนูแก้วศาสตราจารย์ กศ.บ.(ฟิสิกส์) วท.ม.(ฟิสิกส์) D.Eng.(Material Science and Engineering) ฟิสิกส์ฟิสิกส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โทร.0 2329 8000 ต่อ 307901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
14ศ.จินตนา แสนวงศ์ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)คณิตศาสตร์ทฤษฎีกึ่งกรุ๊ปเชิงพีชคณิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 5394 3327, 0 538 9228001 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
15ศ.จิระพันธ์ กรึงไกรศาสตราจารย์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) วท.ม.(ชีวเคมี) ปร.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมีชีวเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี โทร.0 2252 4986, 256-448201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
16ศ.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐศาสตราจารย์ วท.บ. วท.ม. Ph.D.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 3424 3428 ต่อ 811201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
17ศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) Ph.D. (Biochemistry) พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ พันธุวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โทร. 0 2800 3624 ต่อ 123701 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
18ศ.ชโลบล อยู่สุขศาสตราจารย์ วท.บ. วท.ม. Ph.D.(Microbiology)จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดลเกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร.0 2246 1360-7ต่อ 6602,460101 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
19ศ.ชัชนาถ เทพธรานนท์ศาสตราจารย์ วท.บ. Ph.D.เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลไกปฏิกริยาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ลาออก)บ้านเลขที่ 9 ถนนพระราม 9 ซอย 41 แยก 18 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
20ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้วศาสตราจารย์ วท.บ. สพ.บ. วท.ม.(สรีรวิทยา) Cert.in Biochemical Toxicology ปร.ด.(สรีรวิทยา) Postdoctoral Training in Physiology)สรีรวิทยาประยุกต์ระบบทางเดินอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา โทร.0 2201 5615, 0 2246 137501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
21ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ศาสตราจารย์วท.บ. M.Sc.(Physics) Ph.D.(Physics)ฟิสิกส์ฟิสิกส์ของแข็ง ทฤษฎีสารกึ่งตัวนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร.0 4422 4187-801 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
22ศ.ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดีศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม)Ph.D. (Chemical Engineering) เคมีวิศวกรรม การผลิตพลังงานสะอาด, การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและชุมชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 767601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
23ศ.ดวงพร คันธโชติศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา) วท.ม.(จุลชีววิทยา) Ph.D.(Soil Science, BioremediationจุลชีววิทยาEnvironmental Microbiology, Food Microbiologyมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 7428 8022, 0 7428 831001 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
24ศ.ถิรพัฒน์ วิลัยทองศาสตราจารย์ B.Sc. M.Sc. M.A. Ph.D.ฟิสิกส์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และการประยุกต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.0 5394 337601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
25ศ.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตรศาสตราจารย์ กศ.บ.(การมัธยมศึกษา) วท.ม.(การสอนเคมี) ปร.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมีชีวเคมีและพยาธิโปรโตซัวมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โทร.0 2306 9100-901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
26ศ.ทวี ตันฆศิริศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส์) M.Sc.(Physics Methods of Analysis) Ph.D. (Crystallography)ฟิสิกส์ฟิสิกส์ของแข็ง วัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.0 5394 337601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
27ศ.ทวีศักดิ์ บุญเกิดศาสตราจารย์ วท.บ.(พฤกษศาสตร์) วท.ม.(พฤกษศาสตร์) Ph.D.(Plant Ecology)พฤกษศาสตร์สัณฐานวิทยา, กายวิภาค, อนุกรมวิธาน, เฟิร์น, ไม้ดอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 550501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
28ศ.ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงวท.บ.(ชีววิทยา) M.S.(Marine Biology) Ph.D.(Zoology)วิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขานิเวศวิทยาทางทะเล, สัตว์ปีกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม โทร. 0 2271 0990 , 0 2270 166901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
29ศ.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ศาสตราจารย์ วท.บ.(ธรณีวิทยา) Ph.D.(Geological Science)ธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยา(Hydrogeology) พลังงานความร้อนใต้พิภพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา โทร 0 5394 336201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
30ศ.ทศพร วงศ์รัตน์ศาสตราจารย์ วท.บ. (การประมง) Ph.D.(Biology & Taxonomy of Fish)ชีววิทยาอนุกรมวิธานของสัตว์น้ำ (เน้นกลุ่มปลา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา โทร. 0 2218 5376 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
31ศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุลศาสตราจารย์ วท.บ.(ธรณีวิทยา) M.Sc.(Quanternary) Ph.D.(Quanternary)ธรณีวิทยาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 544201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
32ศ.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรีศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) Ph.D. (Materials of Sciences)เคมีอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 5394 340501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
33ศ.ธรรมรัตน์ อารีย์ศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) Dr. rer. nat. (Chemie) เคมีเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 758401 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
34ศ.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมีวิศวกรรม) วท.ม.(เคมีเทคนิค) D.E.A. de I'INPT (Chemical Engineering) Doctorat de I'INPT (Chemical Engineering)เคมีเทคนิคการสังเคราะห์และการออกแบบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 751701 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
35ศ.ธวัชชัย ตันฑุลานิศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรม เหมืองแร่) Ph.D.(Chemistry)เคมีเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 5224-501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
36ศ.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุลศาสตราจารย์ B.Sc. M.Sc. Ph.D.ชีวเคมีชีวเคมีมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 545001 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
37ศ.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Organic Chemistry)เคมีเคมีอินทรีย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 7627 ต่อ 10101 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
38ศ.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาสศาสตราจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปร.ด. (จุลชีววิทยา)จุลชีววิทยาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยรังสิต หมวดวิชาจุลชีววิทยา โทร. 0 2997 2000 ต่อ 141601 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
39ศ.นงนุช เหมืองสิน ศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) Ph.D. (Chemistry) เคมีเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2218 500001 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
40ศ.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส์) วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) วท.ด.(ปฐพีวิทยา)รังสีประยุกต์และไอโซโทปการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และวิทยาการด้านนิวเคลียร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 2562 5444 ต่อ 120501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
41ศ.นิสันต์ สัตยาศัยศาสตราจารย์ ภ.บ. วท.ม.(ชีวเคมี) Ph.D.(Biochemistry)ชีวเคมีชีววิทยาระดับโมเลกุลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 4334 2911, 086 857 885701 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
42ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัยศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงภ.บ. วท.ม.(ชีวเคมี) Ph.D.(Cell Biology) ชีวเคมีBiochemistry of herbal medicine, Biochem of Carcinogenesis, Plant Medicinal Chemistryมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0 4320 2378 ต่อ 153901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
43ศ.บุญส่ง คงคาทิพย์ศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมีอินทรีย์) Ph.D.(Organic Chemistry)เคมีเคมีอินทรีย์, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2562 5444 ต่อ 223501 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
44ศ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุลศาสตราจารย์ วท.บ. พ.บ. Ph.D.(Anatomy)วิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยาวิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทร. 0 2201 5870, 0 2246 0063 ต่อ 410201 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
45ศ.บุษบา ยงสมิทธ์ศาสตราจารย์ กส.บ. วท.ม.(จุลชีววิทยา) Dr.Eng.(Applied Microbiology and Biotechnology) Dip.(Microbiology and Biotechnology)จุลชีววิทยาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 0 2579 2351, 0 2942-8386 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
46ศ.เบญจมาส เชียรศิลป์ศาสตราจารย์ B.Sc. (Chemical Engineering) M.Sc. (Biotechnology) Ph.D. (Biotechnology)เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โทร. 0 7444 672801 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
47ศ.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพีศาสตราจารย์ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) M.Sc.(Applied Mathematics) Ph.D.(Applied Mathematics) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ชีวการแพทย์และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาวางแผนการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาสมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 2201 5540, 0 2201 5340-301 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
48ศ.ปทุมรัตน์ ตู้จินดาศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมีอินทรีย์) Ph.D. (Organic Chemistry)เคมีพืชสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 540001 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
49ศ.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา) M.Sc.(Microbiology) Ph.D.(Microbiology)จุลชีววิทยาSoil Microbiologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 218 508801 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
50ศ.ประนอม จันทรโณทัยศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงวท.บ.(ชีววิทยา) วท.ม.(พฤกษศาสตร์) ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) Doctor of Philosophy (Plant Taxonomy)พฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา โทร.0 4324 2331-901 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ