ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รายชื่อ ม.รัฐ+ม.กำกับ

 - รายชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 รายชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  กรุงเทพฯ 
- รายชื่อ ม.เอกชน