หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว956 ลว. 16 มกราคม 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับผู้ขอ

ด้านศาสนา
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาสำหรับผู้ขอ

ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน